Chiều ngày 13/09/2016 Bộ phận kinh doanh bàn giao xe ép rác 22m3 tại Tuyên quang cho khách hàng.

Một số hình ảnh