Ngày 16/05/2015, Ban lãnh đạo công ty chính thức phân quyền để nâng cao trách nhiệm cho các vị trí chủ chốt tại các đơn vị thành viên công ty: KMC, KMR, KMC, CP Ô tô Việt Nam, Nhà máy 1, nhà máy 2, TTDV Đ.A. Các lãnh đạo trở thành các CEO của các đơn vị.