Xe hooklift là gì?

Xe hooklift là xe môi trường có chức năng chính là vận chuyển, chuyên chở rác thải từ khu dân cư, khu sản xuất đến nơi tập kết rác.

Xem chi tiết